Privacybeleid

GZ Psycholoog Dineke Mast praktijk is gevestigd te Nijmegen. Bij GZ Psycholoog Dineke Mast is werkzaam Dineke Mast ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 70967040. Deze praktijk hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe GZ Psycholoog Dineke Mast met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie GZ Psycholoog Dineke Mast persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van GZ Psycholoog Dineke Mast
 3. bezoekers van www.gzpsycholoogmast.nl
 4. alle overige personen die met GZ Psycholoog Dineke Mast contact opneemt of van wie zij persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij GZ Psycholoog Dineke Mast verwerkt men persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van GZ Psycholoog Dineke Mast zijn gegenereerd d.m.v. invulling van het aanmeldformulier
 4. tijdens sessies (altijd met schriftelijke toestemming van betrokkene) kunnen er gespreksverslagen en of/ audio of video beelden worden vastgelegd voor kwaliteitsdoeleinden. Deze worden versleuteld opgeslagen en direct gewist na bespreking met collega’s.

Doeleinden verwerking 

Bij GZ Psycholoog Dineke Mast worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.gzpsycholoogmast.nl
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

Rechtsgrond

Bij GZ Psycholoog Dineke Mast worden persoonsgegevens verwerkt op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Bij GZ Psycholoog Dineke Mast kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld worden die uitsluitend volgens instructies van GZ Psycholoog Dineke Mast persoonsgegevens verwerken. De praktijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Bij GZ Psycholoog Dineke Mast worden persoonsgegevens gedeeld met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Bij GZ Psycholoog Dineke Mast worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. 

Doorgifte buiten de EER

Bij GZ Psycholoog Dineke Mast worden in beginsel geen persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt GZ Psycholoog Dineke Mast ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

Bij GZ Psycholoog Dineke Mast worden persoonsgegevens niet langer dan nodig is bewaard. De volgende bewaartermijnen worden in beginsel gehanteerd:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van eventuele medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van eventuele sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

Wijzigingen privacybeleid

GZ Psycholoog Dineke Mast kan dit privacybeleid altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacybeleid wordt op de website van GZ Psycholoog Dineke Mast gepubliceerd. Het is verstandig dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht GZ Psycholoog Dineke Mast te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met GZ Psycholoog Dineke Mast door een e-mailbericht te sturen naar dineke@gzpsycholoogmast.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop GZ Psycholoog Dineke Mast persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar dineke@gzpsycholoogmast.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Maak een afspraak of neem contact op